Website Disclaimer – Privacy Policy – Cookies Policy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van Johan Fernand Decancq, advocatenkantoor DECANCQ, Schaapstraat 53B, 8370 Blankenberge Uitkerke, Telefoon: 0032 50 41 04 55, E-mail: johandecancq@telenet.be, Ondernemingsnummer: BTW BE 0812 467 050

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Advocatenkantoor DECANCQ of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Advocatenkantoor DECANCQ levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Advocatenkantoor DECANCQ de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Advocatenkantoor DECANCQ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Advocatenkantoor DECANCQ geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Advocatenkantoor DECANCQ kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Advocatenkantoor DECANCQ verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het betrokken arrondissement van het bedrijf bevoegd.

PRIVACYVERKLARING

Gelet op de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992, de EU verordening 2016/679 van 27/04/2016, de wet van 03/1/2017 tot oprichting Gegevensbeschermingsautoriteit, de GDPR-wet van 30/06/2018 e.a. wetgeving.


‍Advocatenkantoor DECANCQ verzamelt en verwerkt in het kader van haar professionele activiteiten persoonsgegevens. Dit met het doel een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen en aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Advocatenkantoor DECANCQ hecht daarbij veel belang aan een correcte en veilige behandeling van uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy.

Met deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd op welke wijze Advocatenkantoor DECANCQ met uw persoonsgegevens omgaat.

Verwerkingsverantwoordelijke
Johan Fernand Decancq, Schaapstraat 53B, 8370 Blankenberge Uitkerke, BTW BE 0812 467 050 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Advocatenkantoor DECANCQ verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens: naam, functie, contactgegevens, telefoon- en faxnummers, e-mailadres, BTW nummer en eventuele documenten noodzakelijk in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
‍Advocatenkantoor DECANCQ gebruikt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: verstrekken van het door u gevraagde juridische dienstverlening, opvolging en verwerking van de cliëntenadministratie (waaronder facturatie, betalingen) en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Er worden niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
‍Advocatenkantoor DECANCQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Advocatenkantoor DECANCQ bewaart uw persoonsgegevens minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd en minstens vijf jaar na afsluiten van het dossier. Advocatenkantoor DECANCQ kan gehouden zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing op juridische dienstverlening.

Indien de bewaartermijn verstreken is, worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Hoe worden uw gegevens bijgehouden?
Advocatenkantoor DECANCQ zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens zijn binnen Advocatenkantoor DECANCQ alleen toegankelijk voor de intern betrokken personen die in het kader van de uitoefening van hun opdracht / takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. 

Wanneer het noodzakelijk is voor de hoger vermelde doeleinden, kan Advocatenkantoor DECANCQ uw gegevens delen met derden. Er zal uitsluitend beroep worden gedaan op derden die afdoende garanties bieden dat de verwerking van u persoonsgegevens aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Zo kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens over te maken aan volgende categorieën van ontvangers o.a. IT leveranciers, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen, wettelijk bevoegde overheid en externe consultants steeds in het kader van het uitvoeren van onze opdracht.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens
‍Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:
– Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
– Uw persoonsgegevens te verbeteren
– Te vragen om uw persoonsgegevens te wissen
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
– Uw toestemming te allen tijde in te trekken

Alle verzoeken, vragen of klachten kunnen gericht worden aan Advocatenkantoor DECANCQ via e-mail aan johandecancq@telenet.be

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Het privacy beleid trad in werking op 25 mei 2018. Het werd laatst gewijzigd op 1 september 2019.

COOKIES POLICY VERKLARING

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies). De bekendste hiervan zijn cookies voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies.

De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en de gebruiker kan er niet door geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Indien gewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet in de vorm van cookies opgeslagen. De persoonsgegevens die de gebruiker via de website invoert bij het gebruik van formulieren worden verwerkt conform onze Privacyverklaring.